visie, missie, principes en ambitie

 

visie

Wij zien een wereld in transformatie waarbij gangbare besluitvormingsmodellen in veel gevallen niet tot optimale oplossingen leiden. Voor complexere en nieuwe situaties blijken besluiten op basis van intuitie tot factoren betere resultaten te leiden. Persoonlijke erkenning op basis van financiële draagkracht, status en macht verschuift naar erkenning van de persoonlijke waarden van individuen als bouwstenen van de maatschappij en onze cultuur. Oude wijsheidsbronnen kunnen op zinvolle wijze de rationele denkwijze en opvattingen aanvullen. Mens en maatschappij vormen een organisch onderdeel van een holistische werkelijkheid die zich door voortdurende verandering in wetmatige patronen ontvouwt. De Yijing verschaft representaties van die werkelijkheid en wetmatige veranderingspatronen.
De Yijing verschaft ons door integer gebruik van ons persoonlijk en collectief onbewuste inzicht in de werkelijkheid en diens wetmatige veranderingspatronen, waardoor wij een rationele en gevoelsmatige dialoog met onze intuïtie kunnen aangaan.

 

missie

Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren in het bouwen van een beter uitgebalanceerde wereld door het bevorderen van een verantwoord gebruik van de Yijing. Dat gebruik heeft met name betrekking op besluitvorming binnen organisaties, ondernemingen en de overheid enerzijds en de persoonlijke leefwereld anderzijds. Het stimuleert persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling en het optimaal benutten van de eigen capaciteiten binnen de gegeven mogelijkheden, ten dienste van onze leef- en werkomgeving.

 

onze leidende principes

 • in onze ontwikkeling vormen visie en missie het fundament van waaruit we bouwen.
 • het persoonlijke belang is ondergeschikt aan het belang van onze dienst.
 • wij streven naar duurzame impact en niet naar vluchtige resultaten.
 • succes en tegenslag vormen in onze ontwikkeling geen maatstaf.
 • in lijn met de transitie die wij onderkennen hanteren wij het principe van de deeleconomie.
 • in onze activiteiten zijn yin en yang optimaal (inter)actief.

 

delen is vermenigvuldigen

Met het eco-systeem van de natuur als inspirerend voorbeeld, waarbij bloem en vlinder beide baat hebben bij elkaars bijdrage zonder daar zelf minder van te worden, omarmen wij de deeleconomie, zoals die in overeenkomstige vorm door Charles Eisenstein als ‘gift-economy’ wordt beschreven.

Van oudsher is de mensheid er aan gewend om gebruik te maken van de ruilhandel en recent zien we allerlei initiatieven waarbij deze ruilhandel een nieuwe inhoud en vorm krijgt; het geeft ons daarbij opnieuw inzicht in en gevoel voor begrippen als waarde en waardering. Voor ons speelt de ontvangen waardering en waarde een belangrijke rol als kwaliteitsmaatstaf voor onze initiatieven.

Afhankelijk van de dienstverlening of activiteit passen wij de deeleconomie daarom ofwel geheel toe of een mengvorm daarvan, bijvoorbeeld als het absoluut noodzakelijk is om de out-of-pocket kosten met een vaste vergoeding geheel of gedeeltelijk af te dekken.

Onze leidende principes voor de toepassing van de deeleconomie zijn:

 • wij leveren iets dat wij waardevol achten, maar waarvan de waardering van de ontvanger pas daadwerkelijk ervaren wordt als van die dienst gebruik gemaakt is
 • gelukservaring wordt niet alleen gevoed door nemen, maar ook door geven, zodat wij er vertrouwen in hebben dat deelnemers geven en nemen in balans willen brengen
 • deelnemers aan onze activiteiten kunnen de tegenprestatie uiten in diensten of middelen waar bij ons op dat moment behoefte aan bestaat, of gewoon conventioneel in geld, of een mengvorm daarvan
 • de deelnemer is vrij in de aard en omvang van de tegenprestatie en het moment waarop deze tegenprestatie vorm krijgt
 • de deelnemer is er zich van bewust dat continuïteit een voorwaarde is om onze diensten aan te kunnen blijven bieden en zo mogelijk uit te kunnen breiden

Wij zijn ervan overtuigd dat we zo gezamenlijk kunnen bouwen aan een wereld met meer energie en vitaliteit, grotere verbondenheid, vruchtbare inspiratie, levensgeluk en universeel welbevinden.

Reacties zijn gesloten.