Yijing gedachtegoed

 

20120216 Fuxi-and-turtleDe Yijing komt bij eerste lezing wellicht wat duister over. Vaak wordt archaïsch taalgebruik gebezigd. Na vele jaren gebruik kan de Yijing ervaren worden als een boek dat mensen in hun dagelijks leven kan leiden om het slechte te mijden en het goede te bevorderen. Omdat de Yijing de adviezen over de manier waarop men zich daartoe zouden moeten gedragen niet expliciet maar impliciet vermeld, vereist het geduld en inzicht in het Yijing gedachtegoed en de kennis om er optimaal gebruik van te kunnen maken.
Ik heb ervaren dat de richtlijnen van de Yijing ook zinvol in iedere soort organisatie en elk soort marktsegment toegepast kunnen worden.

 

 

de Yijing is al sinds 3.000 vChr en tot op de dag van vandaag een belangrijk hulpmiddel voor het landsbestuur in China geweest. In Zuid-Oost Azie is het sinds enige jaren weer een onderdeel van menige mangement opleiding

 

De kwaliteiten van de “superior man, noble man” of een verlicht persoon zoals deze in de Yijing worden uitgewerkt gelden evenzeer voor leiders van organisaties vandaag de dag. Maar ik moet toegeven dat een “perfecte leider” die zich aan de standaarden van de Yijing kan meten in de werkelijke wereld moeilijk te vinden zal zijn. Maar de aangegeven kwaliteiten kunnen ons aansporen naar dat perfectionisme te streven. Wijsheid is daarbij een zinvolle aanvulling op de harde praktijk. De leiderschapsfilosofie die uit de Yijing spreekt is op zijn minst hoogst actueel en bevordert het welzijn van de gehele gemeenschap.
Maar de Yijing kan ook voor raadpleging over specifieke vraagstukken worden ingezet. Daarbij wordt de beschikbare (of afwezige) infor20121015 389px-OracleShellmatie zodanig aangevuld en worden nieuwe inzichten verleend, dat daardoor een veel heldere beeldvorming ontstaat, waardoor beslissingen beter gefundeerd genomen kunnen worden.

Oorspronkelijk was de Yijing uitsluitend een systeem in symbooltaal dat voor advisering werd gebruikt. In de vorm die wij het nu kennen is het de Zhouyi (het Zhou Boek der Verandering), waarvan de traditie meent dat er drie belangrijke auteurs aan ten grondslag liggen: de legendarische wijze Fuxishi (ca. 3000 vChr), koning Wen van de Zhou dynastie (1171-1122 vChr) en diens zoon, de hertog van Zhou. Fuxishi heeft de trigrammen geïntroduceerd; een samenstel van drie horizontale lijnen, die van onder naar boven het manifeste materiele, de mens en de geestelijke wereld vertegenwoordigen, en die ofwel yang (ononderbroken lijn) ofwel yin (onderbroken lijn) zijn. De trigrammen representeren een aspect van de natuur: hemel, meer, vuur, donder, wind,water, berg en aarde. Maar zij kennen ieder een trits van associaties en de benaming vormt voornamelijk een geheugensteun voor bepaalde werkingen en attributen.
Koning Wen ontwikkelde deze acht trigrammen tot 64 hexagrammen, ieder bestaande uit twee trigrammen boven op elkaar. Bovendien schreef hij het Oordeel over het desbetreffende hexagram en zijn zoon voegde daar de betekenis van de afzonderlijke lijnen in elk hexagram aan toe. Elk hexagram is in latere tijden door andere commentatoren (waarvan Confusius een belangrijke is) van verder commentaar en aanvullingen voorzien.

 

wat valt er van de Yijing te leren?

Sommigen menen dat de Yijing uitsluitend benut kan worden om voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen te verkrijgen. En natuurlijk was dit ook de belangrijkste oorspronkelijke betekenis. Toegepast door keizers en koningen. Maar de waarde van de Yijing stijgt daar boven uit. Het levert de richtlijnen of principes om als gecultiveerd mens te leven en te handelen. Als iemand geheel volgens deze regels kan leven bevindt deze zich op het pad naar een verlicht mens. Een superieur mens weet op de juiste wijze met anderen om te gaan. VolgenOLYMPUS DIGITAL CAMERAs de filosofie van de Yijing zal hem dit geluk brengen en als hij daarmee strijdig handelt ontstaat tegenslag. Het belangrijkste doel van een raadpleging is dan ook om na te gaan of een activiteit geluk of ongeluk zal brengen. De raadpleging kan als een medium gezien worden tussen de actuele werkelijkheid van de gewone mens en de ideale wereld van de verlichte mens, waarbij de eerste aanwijzingen krijgt voor de weg naar de laatstgenoemde.

 

 

 de betekenis van het Taiji symbool en het ontstaan van hexagrammen

Het welbekende taji symbool is rond het jaar 300 ontstaan, terwijl het daaraan ten grondslag liggende gedachtegoed al ca. 3.000 vChr ontstond. In de Taji zijn een aantal elementen, zoals die bv ook in de eerste vier regels van vers 42 in de Daodejing worden beschreven, verenigd:
• de complementariteit van tegengestelden, weergegeven als yin (donker) en yang (licht)
• de eenheid en totaliteit die deze tegengestelden samen vormen en waaruit de scheppende kracht (Chi, Qi) ontstaat
• de “verontreiniging” van de tegengestelden met het tegendeel
• de cyclische beweging van op- en neergang bij het rondgaan van het symbool

de schepping van de werkelijkheid kan in symbooltaal worden weergegeven en luidt in vers 42 van de Daodejing:

20100202 schepping

Dao baart één (Oorzaak); één baart twee (Yin en Yang), twee baart drie (Taiji met Chi). Drie baart de tienduizenden dingen. Het Taji symbool beschrijft daarmee alles wat wij in de zichtbare en onzichtbare wereld kunnen waarnemen.
Vanuit dit wereldbeeld, waarbij het geestelijke het primaat over de gemanifesteerde werkelijkheid heeft, laat die werkelijkheid zich beschrijven, zoals de kwantuymfysicus door verval van de energie in superpositie het ontstaan van de waarneembare werkelijkheid verklaart.

 

 

 

20100114 schepping uit Tao

 

 

 

 

 

 

 

Uit de eerste yang ontstaan oude yang en jonge yang en uit de eerste yin ontstaan jonge yin en oude yin. Door daar yang en yin aan toe te voegen, ze ermee te versmelten, ontstaan de acht trigrammen die voorspoed of tegenslag bepalen. Door de combinatie van hexagrammen, maar ook door de afzonderlijke lijnen in de trigrammen om te laten slaan, ontstaan de 64 hexagrammen.

Het karakter van Taiji is dynamisch. De systeemgrootte waarin deze werkzaam is, hangt ondermeer af van de intensiteit van de inwerkingen van yin en yang. Om die reden is het een groot voordeel als de leider van een organisatie zich van deze inwerkingen bewust is. Een goede coördinatie tussen afdelingen zal aan een expansie van de organisatie bijdragen. De kwantitatieve groei zal aan een kwalitatieve groei kunnen bijdragen. Door de groei zullen hogere eisen aan de organisatie en de kwaliteit van medewerkers gesteld worden om de nieuwe omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Deze natuurlijke ontwikkeling van groei ondergaat ook zelf een cyclisch karakter. Een en ander vergt een denken dat zich van de causale logica onderscheidt en meer dialectisch georiënteerd is.

 

daarmee verschaft de leider zich het vermogen in ieder situatie zowel de positieve als de negatieve elementen te onderscheiden:

• een gunstige situatie (yang) bevat ook ongunstige (yin)
• een moeilijkheid (yin) verschaft ook een mogelijkheid (yang)
• een verstandige beslissing (yang) bevat onverstandige elementen (yin)
• succes (yang) bevat ook het element van falen (yin)
• een steile groei (yang) leidt tot een scherpe val (yin)

Door deze dialectische methode te gebruiken bevindt de leider zich in een betere positie om zowel de positieve als de negatieve factoren in een situatie het hoofd te bieden. Zijn of haar analytisch vermogen wordt daardoor versterkt.

Reacties zijn gesloten.