toepassen Yin Yang concept

 

toepassingen van het Yin en Yang concept

 

Yin-yang en drijfkracht

Yin en yang representeren twee ontwikkelingskrachten. Noch de yin-, noch de yangkracht is uit zichzelf in staat om in een organisatie vooruitgang te boeken en deze succesvol te maken. Juist de integratie van deze krachten, de verschillende mensen, gezichtspunten en capaciteiten dragen aan de ontwikkeling bij. Verscheidenheid bij eenzelfde doelgerichtheid verschaft een grotere drijfkracht.

 

het geheel en het individu

Als een munt met twee zijden moet de leider van een organisatie zowel aandacht schenken aan het belang van de organisatie als geheel als aan dat van de afzonderlijke medewerker. Alhoewel het lijkt dat de laatste afhankelijk is van de eerste, bestaat er van nature een wederzijdse afhankelijkheid en complementariteit.

 

balans tussen yin en yang

De afzonderlijke afdelingen binnen een organisatie hebben ten opzichte van elkaar een yin-yang relatie. De lijnorganisatie en afdeling marketing hebben een yang karakter, terwijl de staf en de afdelingen HR, financiën een yin karakter hebben. Een yang systeem kan niet zonder het support van yin en een yin systeem heeft zonder yang geen bestaansgrond.

 

tegenstelling en complementariteit

Een wijze leider zal zich realiseren dat mensen met tegengestelde meningen niet als vijandig voor de eigen organisatie gezien moeten worden. De leider die alleen volgelingen zoekt kan geen succesvol leider zijn, omdat zijn geest niet verruimd wordt. Een tegenstelling kan van vijandig tot waardevol omgevormd worden als deze zijn houding en werkwijze verruimen.

 

een uitgebalanceerd team

Een team dat eenzijdige karakters (of yin of yang) kent, zal voor de organisatie minder effectief opereren, ook al zullen deze zelf het gevoel hebben probleemloos en effectief te werken. Om die reden moet ook een leider vanuit verschillende invalshoeken geadviseerd kunnen worden.

 

centralisatie en decentralisatie

Centralisatie kan als yang gezien worden en decentralisatie als yin. In iedere organisatie zijn er activiteiten en functies die ofwel beter meer centraal dan wel decentraal uitgevoerd kunnen worden. Bij een yange organisatie zullen alle belangrijke beslissingen door de top genomen worden en slechts een beperkt soort -mineure- beslissingen lager in de organisatie. In een yinne organisatie bezitten de afdelingen een adequate zelfstandigheid om hun taken in het kader van de doelstellingen van de organisatie uit te voeren. In een dergelijke yinne organisatie bestaat er wel duidelijke discipline, maar initiatieven van medewerkers blijven mogelijk uit en vaak bestaat er gebrek aan flexibiliteit en heerst er starheid.

 

balans in doelstellingen

Iedere organisatie heeft doelstellingen, zoals:
• realiseren van voldoende winst met het vervullen van behoeften van de samenleving
• zorgdragen voor een ruime marge op het vermogen van de aandeelhouders
• verzorgen van een prettige en goed functionerende werkomgeving
• bereiken van een verstandige balans tussen het sociale belang en dat van de onderneming
Als al deze doelstellingen worden behaald is de organisatie in harmonie, ofwel yin en yang zijn in balans. Als een leider zich alleen op concentreert op een of twee van de doelstellingen kan de onderneming niet als in balans gezien worden.

 

verantwoordelijkheid en autoriteit

De verantwoordelijkheid van een positie kan als yang gezien worden en de autoriteit als yin. Als de verantwoordelijkheid groter is dan de autoriteit kan de leider zijn functie niet goed uitoefenen. En als de autoriteit groter is dan de verantwoordelijkheid bestaat het gevaar van te grote machtsuitoefening. Tussen beide krachten (yin en yang) dient voor een harmonieuze en effectieve organisatie een balans aanwezig te zijn.

 

regels en de praktijk

De regels en richtlijnen in een organisatie kunnen als yang en de uitvoering in de praktijk als yin gezien worden. Als de praktijk geheel volgens de regels is, zijn yin en yang in harmonie; zoniet, dan bestaat onbalans. Een zekere onbalans geeft een organisatie echter de noodzakelijke dynamiek en het gewenste aanpassingsvermogen, zolang de doelstellingen daarbij leidend zijn.

 

motivatie en prestatie bonus

De verhouding tussen persoonlijke motivatie en een bonus moet in balans zijn. Als in een organisatie de nadruk bij een bonus voor de staf (yang) ligt, ongeacht de persoonlijke motivatie (yin) van de betrokkenen, wordt het effect gelimiteerd. Er is onbalans tussen yin en yang.

 

prestatiebeoordelingen en meetwaarden

Bij het beoordelen van de prestatie van medewerkers moet ervoor gewaakt worden dat de organisatie-standaarden waarmee gemeten wordt (yang) de waarden en standaarden van de medewerkers (yin) niet teveel negeren. Dat geeft onbalans tussen yin en yang.

 

kennis en wijsheid

Kennis wordt hier gedefinieerd als inzicht in het geheel aan feitelijkheden die door alle generaties heen binnen de mensheid zijn geaccumuleerd. In een organisatie betreft dat technologie, management kennis en begrip voor de omgeving. Wijsheid wordt hier gedefinieerd als het vermogen een goed oordeel te kunnen vellen over wat correct en onjuist is, specifiek met betrekking tot menselijk handelen en intermenselijke relaties. Zowel kennis als wijsheid kunnen door leren en ervaring verworven worden.
Iemand met veel kennis op een bepaald gebied heeft echter wellicht niet ook een heel goed beoordelingsvermogen over zijn eigen gedrag en dat van anderen. Iemand die de wijsheid van een ingetogen houding heeft en op de juiste wijze met anderen weet om te gaan kan specifieke kennis missen. Over het algemeen bezit iedereen kennis en wijsheid op een bepaald niveau en gebied.
Een leider kan kennis en wijsheid in diens eigen gebied bezitten, maar desalniettemin kennis en wijsheid ontberen over zichzelf en hoe met anderen op de juiste manier om te gaan.
Er bestaat een complementaire relatie van twee aspecten tussen wijsheid en kennis: kennis is de bron van wijsheid (yang) en wijsheid laat kennis dienstbaar zijn (yin).

daaruit laten zich een viertal leiderschap grondhoudingen destilleren

• yang-yang leiderschap met expliciete kennis en wijsheid
• yang-yin leiderschap met expliciete kennis en impliciete wijsheid
• yin-yang leiderschap met expliciete wijsheid en impliciete kennis
• yin-yin leiderschap met impliciete kennis en wijsheid

Wat expliciet is, wordt door de omgeving direct als zodanig herkent. De impliciete eigenschappen zijn niet direct herkenbaar.
Welke grondhouding het meest wenselijk is hangt af van de positionering van de organisatie, diens punt in zijn ontwikkeling, de positie van de leider en de “biotoop” van de organisatie. Zij kan/zal in de loop van de tijd variëren.

 

kennis en actie

Een van de belangrijke principes van de Oude Chinese filosofie is dat kennis en actie hand in hand dienen te gaan. Zij vormen samen een Taiji en kunnen als een geheel beschouwd worden. Ook in het traditionele (en huidige) China speelt pragmatisme altijd een belangrijke rol.

 

overheid en de private sector

De relatie tussen overheid en de private sector komt helemaal overeen met de principes van yin en yang. Een actieve overheid met grote invloed op de socio-economische verhoudingen is yang en een volgende private sector is yin. Omgekeerd is een voorwaardenscheppende overheid yin en een actieve private sector yang. Een directe invloed op de maatschappij kan als yang en een indirecte als yin aangemerkt worden.
Het mag duidelijk zijn dat deze rollen bij voorkeur complementair zijn en in tijd en plaats kunnen variëren om een goede balans voor de samenleving te bewerkstelligen.

 

marktkrachten en overheid maatregelen

De relatie tussen marktkrachten en activiteiten van de overheid is ook als die tussen yin en yang. Een economie die uitsluitend van marktkrachten afhankelijk is en zonder enige overheidsbemoeienis functioneert, bestaat niet; evenmin als het omgekeerde. Ook zij vormen samen een Taiji als eenheid; de een kan niet zonder de ander. De relatie is zowel tegengesteld als complementair. Als de marktkrachten goed functioneren kan de overheid terughoudend zijn, terwijl bij een zwakkere marktwerking de overheid krachtdadiger dient op te treden. De relatie past zich aan tijd en plaats aan.

 

levering en vraag, business cyclus

Vanuit economisch standpunt gezien kunnen vraag en aanbod zowel yin als yang zijn. In evenwicht wordt de meest wenselijke situatie bereikt. Uit balans resulteert dat macro-economisch ofwel in expansie en inflatie, ofwel in recessie en deflatie. In het eerste geval zijn de yang krachten sterker waardoor mensen meer optimistisch en besluitvaardig worden, meer zelfvertrouwen hebben en nieuwe zaken willen aanpakken. Als de yange krachten hun hoogtepunt hebben bereikt slaan zij om in hun tegendeel en wint yin aan invloed. Deze economische cyclus doet zich op verschillende niveaus, tijdschalen en systeemgroottes voor. In de visie van de Yijing is dit een natuurwet waar men zich beter aan kan aanpassen dan deze te willen veranderen.

 

besparingen en consumptie

In macro-economisch perspectief vormen ook consumptie en sparen een Taiji. De som van sparen en consumptie bepaalt de vrije bestedingsruimte. Groei van spaarquota beperkt consumptie. Op langere termijn resulteert te hoge besparing in een recessie en deflatie. De centrale banken staan voor de opgave om een macro-economich evenwicht tussen deze yin-yang krachten in stand te houden.

 

algemeen aspect van de wereldeconomie

Gebaseerd op het Taiji concept kunnen de wereldeconomieën in twee groepen worden ingedeeld: de actieve (yang) en minder actieve (yin) groep. De eerste tonen initiatief, hebben veel energie en power, terwijl de tweede categorie zwak, passief en langzaam is. Dit is onafhankelijk van de grootte van de economie.
En terwijl zijn van nature tegengestelden zijn, zijn ze ook complementair. De actieven kunnen alleen bij de gratie van de passieven bestaan en omgekeerd. En zij kunnen geleidelijk aan van het ene naar het andere kamp groeien. Daarmee de uitwisselbaarheid van yin en yang onderstrepend.

 

Yin-yang en tijd/ruimte in een hexagram

Een hexagram kent zes lijnen. Een ontwikkelingsproces loopt van de onderste naar de bovenste lijn, waarbij iedere lijn specifiek een bepaalde positie op een bepaald moment representeert. Een verandering in de yin-yang mix is een afspiegeling van een verandering in de tijd/plaats situatie. Om harmonie te bereiken zal een leider trachten om de yin-yang mix aan te passen en daarmee de tijd/plaats situatie te beïnvloeden. Een juiste toepassing van dit principe leidt tot harmonie en succes. In het andere geval tot problemen en falen.

 

bekwaamheid en integriteit

Een overwaardering van de bekwaamheid van een leider zonder diens integriteit te kennen ziet de Yijing als gebrek aan balans. De bekwaamheid kan door zijn uiterlijke daden (yang) objectief worden beoordeeld, maar diens integriteit (yin) is daar lastiger uit af te leiden. Een gebalanceerd leider beschikt in gelijke mate over bekwaamheid en integriteit.

Reacties zijn gesloten.