Yijing raadpleging

 

Hoe gaat een Yijing raadpleging in zijn werk

De Yijing (ook wel bekend als I Tjing, I Ching en Zhouyi) kent als onderschrift: Boek der Veranderingen. Vanuit holistisch standpunt gezien is alles met alles verbonden en vormt de werking van de twee tegenpolen yang (mannelijk, energie en intentie) en yin (vrouwelijk, ontvangend en vormgevend) een wisselwerking waaruit de voor ons waarneembare werkelijkheid vorm krijgt. In de moderne fysica wordt het vervallen van onzekerheden tot feitelijkheden, waardoor de waarneembare materie vorm krijgt, als een soortgelijk proces ervaren.

Het werken met de Yijing is gebaseerd op het fenomeen dat de mens toegang heeft tot een universeel informatieveld en via een bepaalde methodologie van specifieke inhouden van dat veld in symbooltaal een vertaling naar onze dagelijkse praktijk kan maken. Uitgangspunt is dat de mens toegang heeft tot, en deel uitmaakt van, een eenheid waarin alles besloten ligt.
Bij de Yijing bestaat de vertaling in het opbouwen van het juiste hexagram symbool.

De opstellers van de Yijing hadden een uitzonderlijk goed inzicht in de opbouw van onze materiële wereld en wat zich daar afspeelt door de krachtenuitoefening tussen -en interactie van- Yang en Yin. Deze hebben grote invloed op elkaar. Sterker nog; beweging (intentie, energie, verandering, ontwikkeling) en vormgeving (ontvankelijkheid, structuur, materialisatie) kunnen uitsluitend ontstaan door de wederzijdse inwerking. Essentieel daarbij zijn resonantie en interferentie. Yang en yin zijn geen tegendelen, want in hun uiterste expressie slaan zij om naar elkaar; yang wordt yin en yin wordt yang. In zuivere vorm bestaan zij ook alleen in een ideële wereld, zodat yang en yin altijd een deel van hun tegendeel bevatten. De Yijing bevat de gemodelleerde blauwdruk van de natuurlijke ontwikkeling en daarmee de beschrijving van het ontstaan van de kosmos, de evolutie en de dagelijkse ontwikkelingen. Zo boven, zo beneden. De enige constante daarin is verandering.

De beschrijving van iedere situatie konden de Oude Chinezen daardoor tot een patroon van zes lijnen yang of yin samenballen, hexagrammen genaamd. Gezamenlijk geven deze lijnen in symbooltaal een nauwkeurige omschrijving van de actuele situatie -en de potentiële ontwikkeling daarvan- weer.

Op grond van deze eigenschap wordt de Yijing veelvuldig als orakelboek geraadpleegd. Het hexagram is ook onder te verdelen in twee groepen van drie lijnen, trigrammen genaamd, die respectievelijk de innerlijke toestand van de vragensteller beschrijven en het uiterlijk waarneembare in de buitenwereld. De in totaal acht trigrammen van drie lijnen yang en yin, zijn symbolen, waarvan de betekenis afhangt van het niveau dat bekeken wordt (van privé omstandigheden tot de kosmische schaal), kennen onderlinge interacties. Als ontwikkelingen hun natuurlijke aard volgen kan daardoor begrepen worden hoe deze is. De vrije wil kan deze ontwikkeling in bepaalde mate beïnvloeden.

20100114 zes lijnen        20100114 hexagram 56                       

 

 

 

 

 

 

 

 

De relatie van de mens ten opzichte van het universele informatieveld kan als links geschetst weergegeven worden. De zes lijnen rechts vertegenwoordigen het materiele (onderste twee), de mens (middelste twee) en het geestelijke (bovenste twee) niveau.

              20100110 meditation20100114 divinatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de raadpleging van de Yijing vereenzelvig ik mij door diepe concentratie met uw vraag en breng ik mij tegelijkertijd in harmonie met het universele informatie veld, Tao. Dat is een zeer gedisciplineerd gebeuren. Hierdoor wordt actief synchroniciteit opgewekt, waardoor informatie via bepaalde handelingen in de waarneembare werkelijkheid als hexagram vorm krijgt. Daarbij wordt steeds van onder naar boven een volgende lijn van het hexagram bepaald. De onderste twee lijnen vertegenwoordigen het materiële, de vormwereld, het meest concrete en minst bezielde; de middelste twee lijnen zijn de lijnen van de mens en de bovenste twee beelden de werking van de zuivere geest uit. De lijnen yang en yin kunnen zowel onveranderd blijven als bewegen, waarbij zij -na eerst tot hun hoogste activiteit te zijn gekomen- in hun tegendeel omslaan. Yang wordt yin en yin wordt yang. Hieruit kunnen de potentie, de natuurlijke richting van een ontwikkeling en de te verwachten reactie van de omgeving afgeleid worden.
Het antwoord op uw vraag wordt dus als hierboven beschreven omgezet in een hexagram. Daarbij heb ik het bij mij levende talent voor het vormen van het juiste hexagram in de loop van ruim dertig jaar zozeer kunnen perfectioneren dat het resultaat steeds uiterst doeltreffend is en meerdere lagen in de vraagstelling blootlegt.
Bij de raadpleging hanteer ik voor dezelfde vraag een tweetal methoden en worden dus ook een tweetal hexagrammen samengesteld. De meest diepgaande methode is die met 49 van 50 bamboe stokjes; het hexagram beslaat over het algemeen een langere periode en geeft met name informatie over de relatie tot de buitenwereld. De tweede methode is die met drie munten; het hexagram beslaat een kortere periode en is meer op de persoonlijke/interne situatie gericht. Vanzelfsprekend is er een wisselwerking tussen beide hexagrammen die meer of minder sterk kan zijn. Het simultaan toepassen van beide methoden is vrij ongebruikelijk, maar biedt mij de meeste informatie. De verkregen respons wordt hierdoor evenwichtiger en krijgt tevens meer gewicht. Met het op deze professionele wijze raadplegen van de Yijing en met de uitwerking daarvan is gewoonlijk vrij veel tijd gemoeid.
De met uw vraag opgebouwde hexagrammen en de betekenissen daarvan (gewoonlijk 12-20 pagina’s tekst) worden u op uw verzoek ter beschikking gesteld. Door de archaïsche taal vanuit de Chinese culturele achtergrond kunnen de teksten echter verwarring scheppen.
De samenvatting (respons; ca. 2 pagina’s) wordt in elk geval met u doorgesproken. Deze geeft niet alleen algemene aanwijzingen, maar vaak ook hele specifieke (de betekenissen van bewegende lijnen zijn sterk situatie- en persoonsgebonden). Daarmee wordt de beeldvorming met belangrijke informatie aangevuld. Deze informatie versterkt de beeldvorming voor het vraagstuk. Daaruit valt een advies te destilleren op welke wijze het beste gehandeld kan worden en wat daarvan de gevolgen zullen zijn.
In een enkel geval komen daarbij ook oorspronkelijk verzwegen zaken aan de orde; die kunnen dan aanleiding tot nadere consultatie zijn. Normaal gesproken valt dit onder de overeengekomen procedure. Alleen als mocht blijken dat de oorspronkelijke vraag opzettelijk misleidend geweest is, wordt een herhaling van de procedure op grond van een nieuwe formulering van de vraag, als een nieuwe Yijing raadpleging gezien.
Het verkregen advies verheldert de beeldvorming en geeft daardoor richting aan de meningsvorming en de oplossing van een vraagstuk. Uiteraard blijft de vragensteller vrij in het al dan niet opvolgen van deze raadgevingen. Vaak blijkt het uitermate zinvol de raadgeving geruime tijd later nog eens opnieuw te lezen. Waar het eigen inzicht aanvankelijk van de respons afwijkt, wordt vaak ervaren dat de Yijing het achteraf gezien bij het rechte eind had. Bij regelmatige raadplegingen neemt daardoor het vertrouwen in de respons toe en kan steeds meer in overeenstemming met wat de omstandigheden vragen worden gehandeld

Reacties zijn gesloten.