Business I Ching, Michael Colmer

 

Business I Ching Management, an oracle for executive decision making

Michael Colmer, London, 1987/1996, Blandford, ISBN 9780713725292   

 

De manager die op grond van de voorkant en titel van het boek denkt een goede handleiding te vinden voor het raadplegen van de Yijing als orakel en vervolgens de achterkant leest, meent wellicht een goede koop te doen.

De Yijing wordt als orakel aangeprezen, het gebruik van Chinese muntjes is zichtbaar en het suggereert een handleiding voor financieel gewin te kunnen zijn. Om ons nog meer ten dienst te staan heeft hij de 64 hexagrammen uitgebreid tot 79 uitspraken met richtlijnen.

Michael Colmer claimt dat dit werk op zo’n tien jaar research gebaseerd is, maar verloochent zijn afkomst als astroloog niet.

Met ruim twintig jaar ervaring als financieel journalist (The Times en de Financial Times) kent hij zijn pappenheimers van The City natuurlijk goed.

 

Michael Colmer is een succesvol auteur en veelschrijver met bijna 3 miljoen verkochte exemplaren. In 1976 kwam zijn eerste boek uit. Dat ging over industriële fotografie. Later volgden titels als: Calender Girls, Pinball, Napoleon’s Book of Fate, Aztek Astrology, Your Star Baby, etc.

Een breed gamma dus. Hij heeft daarnaast kennelijk ook boeken uit het Chinees en Fins vertaald.

De materiele wereld heeft hij vaarwel gezegd en de laatste dertig jaar richt hij zich op de spirituele wereld , schrijft daarover en treedt met zijn kennis op als consultant. Zijn grote belangstelling voor astrologie is duidelijk aanwezig en eerlijk gezegd betwijfel ik sterk of hij de Yijing daadwerkelijk heeft bestudeerd. Het zou mij zelfs niet verbazen als dit boek als een practical joke gezien moet worden. Voor vragen in verband met het schrijven van deze recensie heb ik Michael Colmer helaas niet kunnen bereiken.

 

De inleiding begint in zekere zin hoopvol:

“WELCOME to The Business I Ching. A product of 10 years’ research and observation, it has been conceived and designed for your guidance, amusement, and possibly even your astonishment.…. (dan volgt het aspect intuitie)…To this can be welded those apparently curious ‘ coincidences’ which happen to all of us at various times in our lives. There are explanations for these seemingly curious or bizarre situations and a simple study of what is now described coyly as ‘subtle energies’ will often reveal the answer.

For years, the mystics of both West and East have claimed that energy patterns surround all animate and inanimate objects. Now the scientists are becoming increasingly able to monitor and measure such ‘unseen’ energy fields. The magicians of yesteryear worked with the natural elements: Earth, Air, Fire, and Water. Today’s magicians are those success­ful men and women who instinctively know how to see those same energies to advantage. ……. Success in this field lies perhaps not in ‘taking’ control but in noting the regular cyclical patterns in nature and in ourselves and in the careful selection of the right moment to act……..One of the objectives of this manual is to help you get your timing right. Another objective is to bridge the gap between Management and Mysticism. Both have much to learn from each other”.

 

Michael Colmer refereert aan het feit dat energie in materie omgezet wordt. Materie was vroeger gebaseerd op de vijf elementen, nu is dat ordinair geld. Door de cyclische patronen te onderkennen en het juiste moment voor actie af te wachten kan men de juiste beslissingen nemen. Sjeik Yamani, een praktiserend astroloog, wist destijds het juiste moment voor de oprichting van de OPEC vast te stellen. Het boek moet met name helpen om het juiste moment te bepalen.

 

En dan komen een aantal orakelmethoden voorbij. Hoe de Etrusken dieren opensneden en uit de darmenconfiguratie voorspellingen deden, financiële astrologen in onze tijd die op grond van 6.000 jaar nauwkeurige waarneming correlaties tussen standen van planeten en gebeurtenissen in het wereldse als basis voor verklaringen van hetgeen gebeurd is en ook voor voorspellingen inzetten. Het orakel van Delphi, de astrologen van de oude  Chinese keizers, de koningen van de Azteken, tot John Dee, de befaamde occulte adviseur van koningin Elisabeth I. Altijd hebben mensen pogingen ondernomen om de toekomst te kunnen voorspellen.

Met het nodige relativeringsvermogen merkt Colmer dan op dat de tot op twee decimalen berekende voorspellingen van de financiële markt niet betrouwbaarder blijken te zijn dan iedere “willekeurige” uitspraak.

Gezien zijn achtergrond erkent hij wel de correlatie en interactie tussen het vraagstuk waar iemand mee worstelt en de werkelijke realisatie daarvan. Op grond daarvan promoot hij sterk de toepassing van voorspellingsmethoden –met name astrologie- voor het zakelijk opereren. Maar ook voor grafologie, Feng Shui, ley-lijnen en andere energieaspecten vraagt hij nadrukkelijk aandacht.

Als de lezer zich dan afvraagt wat deze dan wel en wat niet serieus moet nemen, wordt deze uitgenodigd om –“ter lering ende vermaeck”- één van de op een pagina aangegeven 77 vakjes met de vinger of een pen willekeurig (met de ogen dicht) aan te stippen. Dat vakje is dan juist op dat moment voor jou van toepassing. De betekenis van dit vakje wordt in een pagina tekst verwoord. En die betekenis slaat op speculatief investeringsgedrag op de beurs. Welke aandelen te kopen of te verkopen, welke in de gaten te houden en een aantal adviezen die ontwikkelingstendensen aangeven. Dat staat onder het kopje “market movement indicator”. Die indicator heeft helemaal niets van doen met de Yijing en het zou wonderlijk zijn als de samenhang van soorten aandelen  zo blijvend aan elkaar gekoppeld zouden zijn. Ook Michael Colmer zelf zal ook wel niet veel geloof aan dit systeem hechten; anders was hij inmiddels wel multi-miljardair of een equivalent van de methodist W.D. Gann (geboren 6 juni 1878 in Texas) die door op de juiste manier beurskoersen te voorspellen een fortuin verdiende. Bij de hierna geplaatste afbeelding 56 is duidelijk te zien wat die adviezen inhouden. Zo zou men er bij het verkrijgen van dit “hexagram” verstandig aan doen om in verzekeringen te investeren.

Bij mijn eerste poging de waarde van dit advies eens te testen had ik de pech precies op een kruising van 4 vakjes terecht te komen. De vier beschreven teksten hadden geen enkele relatie en vulden elkaar ook niet aan. Het zou mijn gedrag op de beurs overigen ook niet hebben beïnvloed.

Het getuigt ook van weinig inzicht in het Taoïstisch gedachtegoed om de Yijing als orakel voor persoonlijk gewin op materieel gebied in te willen zetten.

Door aanhoudend navragen van Harmen Mesker heb ik tegen beter weten in verwoede pogingen gedaan om enige samenhang in de uitspraken en een relatie met de Yijing te vinden. Tevergeefs. Alhoewel niet gespeend van humor, waarin een opmerking een aap te huren voor het voorspellen van de beurskoersen niet zou misstaan, is het werk de moeite van het lezen niet waard. Dit oordeel aan de Yijing voorleggend, kreeg ik 11/2; een aanwijzing om desalniettemin mildheid te betrachten.

 

Deze reeks recensies is met name bedoeld om te beoordelen in hoeverre een boek het gebruik van de Yijing voor het leiden van organisaties en bedrijven ondersteunt en daar dienstbaar aan kan zijn. Daar kan ik dus kort over zijn: het boek heeft niets met de geest van de Yijing (die vanuit ethisch standpunt helemaal niet op het vergaren van materieel bezit georiënteerd is) te maken, het boek laat ook geen enkel hexagram zien. Het geeft ook geen enkel inzicht in de structuur en het gedachtegoed dat eraan ten grondslag ligt. Geen enkele beschrijving van de werkingen van Yin en Yang, van de éénheidsgedachte, geen uitwerking van het cyclische karakter van alle natuurlijke ontwikkelingen, van de fenomenen interferentie, resonantie, synchroniciteit of correlatieve logica. Het bevat “hexagramtitels” als: het fornuis 1, olie staking 2, pauw 3,…vulkaan 6, genie 11, pressure cooker 12, etc. Iedere relatie met de hexagramnummers en hun betekenis ontbreekt. Met veel fantasie kan dan wel een relatie gevonden worden bij 14, het bezit van het grote, als Colmer daar de “board meeting” noemt, of 22, de bekoorlijkheid, als daar de VN-diplomaat wordt opgevoerd. Opmerkelijk is 39, waarbij Colmer de spijspot plaatst. Verbaasd ben je om bij 55, de volheid, de vrijmetselaar aan te treffen om dan vervolgens bij 56 geheel in overeenstemming met de echte Yijing de zwerver te zien opduiken. Ter illustratie van de opzet van de 77 “hexagrammen” hierbij dat van 56.

                                                                           The Pilgrim

 

 

De afbeeldingen zijn van de hand van Andy Carroll. 

 

  

   

  

   

   

        

   

   

 De enige andere tekst die enigszins van toepassing is betreft hexagram 63, de voleinding, waar Colmer de Taj Mahal opvoert. “It all seems impossibly beautiful. So much, that this “perfection” might appear too good to be true”.

 

Zoals bij de inleiding al is aangegeven zie ik dit boek met diens pretentieuze titel het liefst als een practical joke. Een humoristisch bedoeld op de hak nemen van al die beursspeculanten waar Colmer jaren mee heeft omgegaan en die het “ook niet weten”. Voor degenen die serieus de potentie van de Yijing willen nagaan om bij te dragen in het scheppen van inzicht bij vraagstukken kan dit boek je geheel op het verkeerde been zetten. Maar het is natuurlijk ook wel weer Taoïstisch om met serieusheid en wijsheid de draak te steken.

 

Reacties zijn gesloten.