I Ching Management Dr. Joseph Wong

 

I Ching Management, mastering Chinese Business Wisdom

Singapore, maart 2009,  Asiapac Books ISBN 9789812295101      

Dr. Joseph Wong, geboren in 1941 in Singapore, heeft volgens de uitgever naast zijn studie civiele techniek een aantal gedegen managementopleidingen gevolgd in de USA. Hij is een ervaren internationale business consultant en belangrijke spreker op universiteiten.

Daarbij is hij succesvol in het verenigen van de Chinese wijsheidscultuur met modern business management. Hij bestudeert de Yijing al meer dan vijftig jaar.

In zijn heel soepel, goed leesbare en rijk geïllustreerde boek van nog geen 150 pagina’s behandelt hij de achtergrond en mogelijke toepassing van de Yijing in business. Daartoe voert hij een drietal figuratieve personen op, die ons met de Yijing vertrouwd maken.

 

Allereerst is daar Professor Zou Shi (de schrijver Dr. Wong), die naar  eigen zeggen grote belangstelling voor de Chinese cultuur en speciaal in de werkingsprincipes van de Yijing heeft. Hij is directeur van een consultancy firma en traint bedrijven in resultaatverbetering. Daarnaast geeft hij een management cursus waarin de principes van de Oude Chinese Klassieken een plaats vinden.

 

                       

Verder worden de studente Ming, die Westers georiënteerd is en de student Rama uit India, waarmee eenvoudig Boeddhistische elementen naast de Taoïstische geïntroduceerd kunnen worden, ten tonele gevoerd.

 

 

 

Omdat de boodschap als een soort stripverhaal wordt overgebracht neemt de tekst nog niet de helft van het boek in. De illustraties zijn zeer toepasselijk en informatief, waardoor het boek “lekker weg leest”. Desondanks blijft het niet zeer oppervlakkig en is het zeker voor een eerste kennismaking met het gedachtegoed van de Yijing zeer geschikt. Voor een praktische toepassing als orakelboek is het niet tot nauwelijks geschikt te noemen. Maar dat is ook niet de pretentie van de schrijver, zoals bij goede lezing ook al uit de titel blijkt.

 

Het boek bestaat grofweg uit twee delen; wat is de Yijing eigenlijk en hoe kan deze ons in het zakenleven behulpzaam zijn. Als Appendix worden in een paar regels de highlights van alle 64 hexagrammen gegeven en een soort catechismus waarin de stof op hoofdpunten wordt aangehaald en deels nog wordt aangevuld.

 

Verfrissend is dat Dr. Wong een meer dan gebruikelijke achtergrond van het ontstaan van de Yijing geeft. Het is tevens een geslaagde poging om het boek uit de hoek van speculatie, geitenwollen sokken en zweverigheid te halen. Waar het ook geenszins thuishoort.

Zo verhaalt hij de drie betekenissen van Yi (verandering (bianyi), constante (buyi), eenvoud (jianyi)) en benadrukt hij het karakter van alles om een cyclus te volgen.

de drie betekenissen van Yi’ komt oorspronkelijk uit de Qian Zuo Du 乾鑿度, die begint met 孔子曰易者易也變易也不易也, wat Bent Nielsen in zijn doctoraalscriptie Over de Qian Zuo Du vertaalt als “Confucius said: Yi 易 means easy (易),change (變易), and constancy (不易)”. Dit zinnetje is populair gemaakt door Kong Yingda 孔穎達 (574-648) uit de Tang dynastie, die zijn Zhouyi Zhengyi 周易正義 toelichting op de Yijing begon met een hoofdstuk over de betekenis van Yi. Het zinnetje wordt vaak aangegrepen om het karakter yi 易 te vertalen, waarbij dan wordt gezegd dat yi tevens ‘constant’ betekent. Maar de auteur van de Qian Zuo Du had het waarschijnlijk niet over het karakter yi, maar over het boek Yi(jing). Zie ook http://i-tjingcentrum.nl/serendipity/archives/39-De-steen-in-het-water.html. Meneer Wong leest ’t blijkbaar anders, want hij vervangt de betekenis yi, ‘gemakkelijk’ door jianyi 間易, ‘eenvoud(-ig), simpel’. Dat is toch net even wat anders.

(noot van Harmen Mesker)

 

Door de wetmatigheden te kennen wordt de loop van een ontwikkeling kenbaar. “Once we have discovered the principle of constancy in change then we can explain all changes and break down complexity into simplicity” (p 8). “By applying the Yijing’s timeless wisdom of “constant principles” and “changing factors”, we can work things out with purpose and peace of mind” (p 9). En complexe situaties worden eenvoudig, als we de onderliggende wetmatigheden kennen. “from the principle of finding “constant” in “change”, constant laws can explain a myriad of changes. In this way a complex situation becomes simple and something that looks difficult is rendered easy. If we have a steady attitude we can determine the future” (p 8).

 

Als belangrijkste bouwers aan de Yijing worden Fuxi, koning Wen en Confucius opgevoerd.

Fuxi (ook bekend als Paoxi, Huangxi en Taihao) zou rond 5.000 AD geleefd en aan de basis van de Chinese cultuur gestaan hebben. Koning Wen leefde ca. 1.100 AD en Confucius ca. 500 jaar voor onze jaartelling.

 

Bij het ten tonele voeren van Yin en Yang wordt duidelijk vermeden dat deze louter als tegenstellingen worden gezien. Zij werken op elkaar in en vullen elkaar aan. Het Taiji symbool (oorspronkelijk getekend door Zhou Dunyi van de Song dynastie (ca. 1.050 AD) en pas later als symbool voor het Taoïsme geannexeerd) neemt dan ook een prominente plaats in bij de diverse verklaringen.

“Taiji in reality is a wholeness, anything can be taiji” (p 16) zegt de professor.

 

We leven niet alleen in een duale wereld, maar ook in een digitale. Hier wordt op een bijzondere manier op ingegaan. Allereerst wordt de legende van het rivier diagram dat op de rug van een paard opgetekend staat dat in de Gele Rivier naar Fuxi zwemt, aangehaald.

Yin en Yang worden daarmee als complementair zichtbaar door het vaste getal van 5 dat als een kolom in het midden staat. Daarna wordt de Loshu met de uitwerking naar een magisch vierkant besproken. Daarbij is 5 het centrale getal. “If this side is many, that side is few. That is the principle of “reduction counterbalancing expansion” (p 22).

 

4

9

2

3

5

7

8

1

6

        

 

 

De cyclische gang van iedere ontwikkeling rondom het Taiji-symbool wordt daarmee duidelijk en ook de omslag van de bewegende lijnen. Wonderlijk genoeg komen deze zelf niet als zodanig aan bod. De boodschap is dubbel: 1) niets is absoluut en 2) als we een toppunt hebben bereikt voert de ontwikkeling ons daar weer van af.

De opsplitsing van Taiji kan in Yin en Yang plaatsvinden, die ieder weer in Yin en Yang opgedeeld kunnen worden. Door deze opsplitsingen wordt het ontstaan van de 8 trigrammen eenvoudig verklaard. Deze worden aan Fuxi toegeschreven.

Na een kort uitstapje over het in drie bits digitaliseren van de acht trigrammen (waarbij naar Liebniz verwezen wordt) in 000 (hemel), 001 (berg), 010 (water), 011 (wind), 100 (donder), 101 (vuur), 110 (meer) naar 111 (aarde), wordt om mij niet begrijpelijke redenen nog verwezen naar een proefschrift van de astronoom (Liu Zihua 1899-1992), die met de Yijing principes de wetmatigheden in ons zonnestelsel heeft verklaard (“The Bagua Universe Theory and Contemporary Astrology”). Ook omdat deze in 1939 in Frankrijk geschreven doctoraal studie, waarin hij het bestaan van een 10e planeet voorspelt, zeer omstreden is, bewijst hij de Yijing daarmee in feite geen goede zaak.

 

Dan komt koning Wen tevoorschijn en worden de hexagrammen ten tonele gevoerd, die uit de trigrammen ontstaan. Het is daarbij storend dat alle Yin lijnen als een 6 en alle Yang lijnen als een 9 aangeduid worden. Niet omdat de specifieke betekenis van de lijnen gelden als ze bewegen (en dus 6 of 9 zijn), maar omdat niet-bewegende lijnen (met getalswaarde 7 en 8) in het hele boek niet voorkomen.

 

Hier wordt ofwel de intelligentie van de lezer onderschat, of de weg van de minste weerstand gekozen, omdat in het volgende hoofdstuk de lijnbetekenissen (dus die van bewegende lijnen) van de 4 basishexagrammen 1, 2, 63 en 64 gegeven worden.

Het is duidelijk dat Dr. Wong met name het gebruik van de Yijing als wijsheidsboek benadrukt. Dat is zijn goed recht, maar enige toelichting zou prettig geweest zijn.

 

Voordat de vier genoemde hexagrammen lijn voor lijn worden doorgenomen geeft de schrijver in kernkwadranten een paar voorbeelden van Yinne en Yange invloeden, zoals

1) urgentietypen: belangrijk en urgent (uitslaande brand), niet-belangrijk en urgent (toiletbezoek), belangrijk niet-urgent (strategie bepaling) en niet-belangrijk niet-urgent (geen aandacht aan besteden).

2) algemene bedrijfstyperingen met als kenmerken: bestaansduur en winstgevendheid (met typeringen als naalbomenwoud, potplant, vuurwerktype en kortbloeier).

 

Even verderop typeert hij bedrijfsaspecten door deze als Taiji symboolaspecten aan de acht hexagrammen te relateren, waarbij Yang bevestigend en Yin ontkennend is.

Zoals situatiebeoordelingen (betalingstermijnen, werkinstelling, product opbrengst).

Dat komt uit de lucht vallen, maar pas daarna wordt duidelijk dat hij daarmee het Yinne respectievelijk Yange karakter in een zakelijke context wil schetsen en dat aan de lijnen van de trigrammen wil koppelen.

 

Het schema voor de werkinstelling ziet er dan als volgt uit:

 

 

Aarde

Berg

Water

Wind

Donder

Vuur

Meer

Hemel

Interesse

+

+

+

+

Bekwaamheid

+

+

+

+

Moraal

+

+

+

+

 

In beeldtaal en volgorde van hemel, aarde, vuur en meer zijn de respectievelijke adviezen promotie, ontslag, opleiding en salarisverhoging; en dat geeft als plaatje:

 

Reacties zijn gesloten.