raadpleging

 

de kernexpertise van Yijing Business Academy …

                       

Het raadplegen van de Yijing door het opstellen van het juiste hexagram vereist een ego-pasfoto donker jaajeloze en sterk meditatieve houding die in onze Westerse cultuur zeldzaam is. Het éénworden met de vraagstelling en het universele informatieveld, waarin alles dat tot werkelijkheid wordt gevormd ligt opgeslagen, vereist naast veel oefening ook een daarvoor geschikte persoonlijkheidsopbouw.
In een intensief proces van synchroniciteit wordt een hexagram opgebouwd. Het “vertalen” van de betekenis van het zo ontstane hexagram naar uw omstandigheden is gebaseerd op een gedegen kennis van de Yijing, ruime internationale ondernemerservaring en het invoelvermogen om het juiste niveau van maturiteit te bepalen. Het zijn deze drie elementen die u door mijn betrokkenheid een unieke combinatie bieden.

het is wonderlijk en het lijkt zelfs vaak onwaarschijnlijk …

Bij raadpleging van de Yijing wordt een vraag in symbooltaal beantwoord. Symbooltaal is uitermate krachtig. De symbooltaal van de Yijing kan iedere situatie en diens context beschrijven. Die taal moet je kunnen lezen. Dat is te leren, maar de inzet van een “goede vertaler” levert het snelst resultaat op. Het antwoord levert veel inzicht op in de omstandigheden waarin men verkeert omdat ook nog niet zichtbare informatie beschikbaar komt.

 

drie soorten Yijing raadpleging

Yijing Business Academy richt zich uitsluitend op vraagstukken in een professionele context. Het interview is afgestemd op het soort vraagstuk en met name op de mate waarin de vragensteller een individuele betrokkenheid en binding onderkent.

strategisch

Een strategische vraag van een Raad van Bestuur over een belangrijke voorgenomen of een te onderzoeken fusie kent relatief grote afstandelijkheid en vergt een strategisch interview.
In zijn algemeenheid vergt de strategische raadpleging de meeste tijd (soms zelfs meerdere dagen), vaak ook omdat meerdere raadplegingen, op grond van vragen die tijdens het proces ontstaan, voor een goed oordeel gewenst zijn.

operationeel

Een vraag die betrekking heeft op iets waar de vragensteller in zijn dagelijks functioneren rechtstreeks mee geconfronteerd wordt kent een grotere persoonlijke interactie en vraagt om een operationeel interview.

functioneel

Een vraag die op de vragensteller in zijn professionele context persoonlijk betrekking heeft vraagt om een functioneel interview.

 

een drie stappen procedure

Onze Yijing raadpleging kent een drietal stappen:

• in een interview van ongeveer een uur worden verhelderende vragen doorgenomen en wordt uw vraagstuk in kaart gebracht. De vraagstelling wordt in een gezamenlijk proces tot op de kern ontrafeld en de kernvraag wordt geformuleerd. Het is deze vraag die aan de Yijing wordt voorgelegd.
• met een specifiek voor dit doel ontwikkelde methode wordt de Yijing op het daartoe meest geschikte moment door mij geraadpleegd. Het resultaat daarvan wordt gewoonlijk binnen enkele werkdagen in ca. twee pagina’s A4 samengevat.
• deze respons wordt gerapporteerd en in een persoonlijk gesprek toegelicht.

Met deze respons krijgt u een helder inzicht in de situatie en wordt de bestaande informatie met “nog niet manifeste informatie” aangevuld. Dit verruimt de beeldvorming en ondersteunt de meningsvorming. Gevolgen van beslissingen en handelingen worden duidelijk, nog voordat deze tot stand gekomen zijn. Met dat inzicht kan tot een gefundeerde beslissing gekomen worden. U houdt daarbij het heft geheel in eigen hand.
In de maand die op het persoonlijk respons gesprek volgt wordt op uw verzoek door kosteloos telefonisch consult verdere ondersteuning geboden.

 

van incidentele bijdrage tot integrale projecten

• mist u informatie om tijdig een gefundeerde beslissing te nemen?
• ontbreekt het aan voldoende betrokkenheid?
• is de organisatie uit balans of het spoor bijster?
• presteert het management development programma naar wens?
• zijn de reacties van uw doelgroep en betrokken instanties voldoende voorspelbaar?
• zoekt u reflectie voor uw strategievernieuwing?
• heeft u de juiste samenwerkingspartners?
• zijn kosten en baten voldoende in balans?

Oorzaken voor verbeteringspotentieel liggen vaak dieper in de organisatie, de mensen en de omgeving verankerd dan men zich bewust is. Ik help u dit soort vragen te beantwoorden, zodat u gepaste besluiten kunt nemen.
Dat kan van een hele korte deelinterventie tot een uitgebreid en langduriger begeleidingsproces van de hele organisatie uiteenlopen.
Daarbij houd ik oog voor uw maatschappelijke opdracht en de bedrijfseconomische belangen.

Reacties zijn gesloten.